top of page

KOUČINGO PASLAUGŲ TAISYKLĖS

Šios Koučingo paslaugų taisyklės (toliau – Taisyklės) yra teisiškai privaloma sutartis, sudaryta tarp Psichologo ir koučingo specialisto Povilo Godliausko (toliau – Specialistas), veikiančio pagal i. v. pažymėjimą nr. 722072, ir Kliento, pageidaujančio gauti Specialisto teikiamas Koučingo paslaugas.

Šiose Taisyklėse Specialistas ir Klientas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai Šalimi.

 

Šalims sutikus su šiomis Taisyklėmis Specialistas sutinka teikti Koučingo paslaugas Klientui, o Klientas jas priimti. Klientui nesutinkant su Taisyklėmis Koučingo paslaugos jam negali būti teikiamos. Kliento sutikimas su Taisyklėmis reiškia, jog tarp Šalių sudaromas galiojantis, teisinę galią turintis bei įpareigojantis susitarimas. Tam tikrose Taisyklių dalyse nurodyta, jog Šalys tam tikrus klausimus sutaria atskiromis rašytinėmis sutartimis prie Taisyklių. Tokios sutartys nuo jų pasirašymo tampa neatskiriama Taisyklių dalimi ir jų pažeidimas reikš Taisyklių pažeidimą.

 

1. APIBRĖŽIMAI

1.1 „Klientas“ – fizinis arba juridinis asmuo, užsisakantis ir gaunantis Koučingo paslaugas;

1.2 „Specialistas“ – Koučingo paslaugų teikėjas;

1.3 „Koučingas“ arba „Koučingo paslaugos“ – paslaugos, kurias Specialistas vadovaudamasis Taisyklėmis teikia Klientui;

1.4 „Koučingo psichologija“ – taikomosios psichologijos kryptis, kuria remiasi Koučingo teorija ir praktika;

1.5 „Koučingo psichologas“ – sertifikuotas Koučingo praktikas, turintis psichologijos bakalauro ir magistro laipsnius;

1.6 „EMCC“ – Europos mentorystės ir koučingo taryba (angl. European Mentoring and Coaching Council);

1.7 „ICF“ – Tarptautinė koučingo specialistų federacija (angl. International Coach Federation);

1.8 „LPS“ – Lietuvos psichologų sąjunga;

1.9 „Programa“ –Sesijų ciklas, skirtas pasiekti ilgalaikiams tikslams ir trunkantis nuo 2 iki 12 mėnesių ar ilgiau;

1.10 „Sesija“ – tai Klientui skirtas pokalbis tarp Kliento ir Specialisto, vykstantis gyvai, internetu arba telefonu.

 

2. KOUČINGO APRAŠYMAS

2.1 Koučingo tikslas – padėti Klientui susikurti planą arba strategiją, padėsiančią pasiekti užsibrėžtų tikslų. Koučingas grindžiamas tvirtu santykiu arba partneryste tarp Kliento ir Specialisto. Tvirtas santykis arba partnerystė – pagrindinis Koučingo sėkmės veiksnys, o mąstymo skatinimas – pagrindinė Koučingo priemonė.

2.2 Koučingo sesijų metu Specialistas aktyviai klausosi Kliento, atspindi, perfrazuoja ir gilinasi į Kliento žodžius, užduoda atvirus klausimus, kviečia dalintis idėjomis ir dalyvauti vaidybinėse situacijose bei kitais būdais skatina kliento mąstymą.

2.3 Sesijų tikslas: daugiau aiškumo ir sąmoningumo, geresni mokymosi ir įveikos įgūdžiai bei stipresnė psichologinė sveikata, kaip teigiama įvairiose Koučingo psichologijos teorijose, modeliuose ir tyrimuose.

2.4 Koučingo sėkmė priklauso nuo Kliento motyvacijos, atsidavimo ir atvirumo procesui bei pasitikėjimo Specialisto kompetencija.

2.5 Koučingas nėra skirtas išvengti, diagnozuoti ar gydyti psichikos ligų bei sutrikimų, kuriuos apibrėžia Pasaulio sveikatos organizacija. Klientas neturėtų naudoti Koučingo medicinos poreikiams arba kaip medicinos paslaugų pakaitalo. Jei Klientui reikia skubios medicininės pagalbos, Klientas turi nedelsdamas kreiptis į artimiausią prieinamą medicinos įstaigą.

 

3. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

3.1 Specialisto įsipareigojimai:

3.1.1 Prižiūrėti Koučingo procesą (įskaitant Sesijas ir Programą), remiantis susitarimais su Klientu.

3.1.2 Sudaryti sąlygas Klientui pasirinkti pokalbio temas ir Koučingo tikslus.

3.1.3 Atvirai bendrauti, teikti grįžtamąjį ryšį ir nuoširdžiai įsitraukti į Koučingo procesą.

3.1.4 Suderinti su Klientu pratimus bei namų darbų užduotis.

3.1.5 Reguliariai dalyvauti kvalifikacijos kėlimo mokymuose, bendrauti su mentoriais ir supervizoriais bei kitais būdais kelti savo kompetenciją.

3.1.6 Negavus Kliento sutikimo, neatskleisti Kliento tapatybės, kontaktinės ar kitos su Klientu susijusios konfidencialios informacijos.

3.1.7 Vadovautis ICF, EMCC ir LPS nustatytais elgesio bei etikos standartais.

3.1.8 Laikytis Taisyklėse nurodytų įsipareigojimų.

3.2 Kliento įsipareigojimai:

3.2.1 Dalyvauti Sesijose, kaip tai yra sutarta su Koučingo specialistu;

3.2.2 Pasirinkti pokalbio temas ir siekti prasmingų tikslų;

3.2.3 Atvirai bendrauti, teikti grįžtamąjį ryšį ir nuoširdžiai įsitraukti į Koučingo procesą;

3.2.4 Nuoširdžiai stengtis atlikti visus sutartus pratimus bei namų darbų užduotis;

3.2.5 Laiku iškelti ir aptarti su Specialistu rūpimus konfidencialumo klausimus;

3.2.6 Pripažinti, kad Koučingas negali pakeisti psichikos sveikatos sutrikimų ir kitų sveikatos ligų prevencijos, diagnozavimo, gydymo bei kitų susijusių sveikatos paslaugų;

3.2.7 Jeigu šiuo metu esate psichikos sveikatos paslaugų gavėjas, nedelsiant informuoti savo psichikos sveikatos paslaugų teikėją apie Koučingo paslaugų pobūdį bei apimtį;

3.2.8 Esant reikalui nedelsiant kreiptis į teisės, medicinos ir kitų sričių profesionalus;

3.2.9 Prisiimti atsakomybę už sprendimus darbo, ugdymo, poilsio, santykių, sveikatos, finansų ir kitose gyvenimo srityse. Tai reiškia, kad Specialistas nėra atsakingas už tiesioginius ar netiesioginius Koučingo sesijų rezultatus;

3.2.10 Susipažinti su Privatumo Politika, kurioje aptariamas Kliento asmens duomenų tvarkymas Koučingo paslaugų teikimo kontekste;

3.2.11 Laikytis Taisyklėse nurodytų įsipareigojimų.

 

4. DARBO PROCESAS

4.1 Šalys dėl Programos turinio bei trukmės, Sesijų trukmės, laiko ir vietos, Koučingo paslaugos kainos, taip pat kitų detalių susitaria atskirai raštu.

4.2 Kliento pageidavimu, Specialistas gali teikti konsultacijas, vesti mokymus, rengti dokumentus ar suteikti kitas papildomas paslaugas už atskirai sutartą kainą.

4.3 Šalys turi teisę pakeisti susitikimo laiką ir vietą likus ne mažiau nei 24 valandoms iki sutartos susitikimo datos.

4.4 Jeigu Klientas vėluoja į Sesiją daugiau nei dešimt minučių, laikoma, kad Sesija yra atšaukta.

4.5 Jeigu Klientas negalės dalyvauti Sesijoje, šis privalo informuoti Specialistą likus ne mažiau nei 24 valandoms iki sutartos susitikimo datos. Priešingu atveju Specialistas pasilieka teisę apmokestinti Sesiją.

4.6 Jeigu Klientas informuoja Specialistą laiku, Specialistas įsipareigoja paskirti naują laiką Sesijai.

4.7 Jeigu Klientas reguliariai atšaukia Sesijas, Specialistas pasilieka teisę nutraukti Koučingo paslaugų teikimą.

4.8 Klientas nėra apmokestinamas už trumpą bendravimą elektroniniu paštu ar telefonu tarp Sesijų, nebent Specialistas aiškiai informuoja Klientą kitaip.

4.9 Šalių sutarta Koučingo paslaugų kaina turi būti sumokėta iki Sesijų pradžios.

4.10 Jeigu Klientas neatlieka mokėjimo laiku, Specialistas pasilieka teisę inicijuoti Koučingo paslaugų teikimo nutraukimą, taip pat Klientui gali būti skaičiuojami 0,02 proc. dydžio delspinigiai nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną.

 

5. KONFIDENCIALUMAS

5.1 Visa žodinė bei rašytinė informacija, kuria Klientas pasidalina su Specialistu, yra konfidenciali, kaip tai apibrėžta ICF, EMCC ir LPS etikos kodeksuose.

5.2 Konfidencialia informacija nelaikoma informacija, kuri:

5.2.1 Yra plačiai žinoma visuomenei ar Kliento profesinei bendruomenei;

5.2.2 Yra savarankiškai parengta Specialisto, nesivadovaujant Kliento konfidencialia informacija;

5.2.3 Buvo Specialisto žinioje iki to momento, kai ją pateikė Klientas;

5.2.4 Mena apie neteisėtą veiklą, pavojaus ar žalos riziką Klientui ar kitiems asmenims;

5.2.5 Įstatymų numatyta tvarka, turi būti atskleista reikalingoms valstybės institucijoms bei tarnyboms.

5.3 Specialistas nuolat mokosi ir kelia kvalifikaciją, kurią pripažįsta tarptautinės organizacijos įskaitant, bet neapsiribojant ICF ir EMCC.

5.4 Klientas atskiroje formoje gali sutikti, kad jo vardas ir pavardė, kontaktinė informacija bei Koučingo pradžios ir pabaigos datos gali būti pateiktos ICF, EMCC arba kitų sertifikuojančių tarptautinių organizacijų darbuotojams, siekiant patvirtinti Koučingo santykį. Specialistas patvirtina, jog jokia kita konfidencialia informacija su aukščiau aprašytomis organizacijomis nebus dalijamasi.

5.5 Specialistas, norėdamas užtikrinti aukštą paslaugų kokybę ir pasiekti užsibrėžtų profesinio tobulėjimo tikslų, gali su mentoriumi, supervizoriumi ar kitais kolegomis aptarti tam tikrus Koučingo sesijų aspektus, neatskleidžiant Kliento tapatybės ir susijusios anonimiškos informacijos.

 

6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

6.1 Jeigu Specialistas arba Klientas kuriuo nors metu ar laikotarpiu nesugeba įvykdyti bet kurios šių Taisyklių nuostatos ar pasinaudoti šiomis Taisyklėmis suteikiamomis teisėmis, negali būti laikoma, kad kuri nors Šalis atsisakė vykdyti tokią nuostatą ar įgyvendinti teisę ateityje.

6.2 Specialistas gali bet kada pakeisti šias Taisykles. Jei Taisyklės pasikeis, atnaujinta šių Taisyklių versija bus paskelbta wwww.coach.lt. Atnaujintos Taisyklės įsigalios iš karto po jų paskelbimo.

6.3 Jei kuri nors šių Taisyklių nuostata yra pripažįstama negaliojančia arba neįgyvendinama, kitos šių Taisyklių nuostatos lieka galioti visa apimtimi.

6.4 Jei dėl šių Taisyklių kyla ginčas, kurio negalima išspręsti abipusiu sutarimu per 60 dienų, tai toks ginčas bus išimtinai teismingas kompetentingam Lietuvos Respublikos teismui.

6.5 Jei kuri nors iš Šalių, kad būtų įvykdyta bet kuri iš šių Taisyklių sąlygų, turės pateikti teisinį ieškinį prieš kitą Šalį, tada Šalis ieškovė turi teisę pagrįstai susigrąžinti patirtas išlaidas.

6.6 Specialistas nebus atsakingas už netiesioginę, atsitiktinę, specialią ar bet kokią kitą žalą, susijusią su šiomis Taisyklėmis, nebent taikytinos Lietuvos Respublikos teisės aktų normos nustatytų kitaip.

6.7 Bet kuri Šalis gali bet kuriuo metu nutraukti sutartinius santykius atsirandančius iš Taisyklių, apie tai pranešusi kitai Šaliai prieš 14 dienų. Klientas įsipareigoja atsiskaityti už visas Koučingo paslaugas, suteiktas iki sutartinių santykių tarp Šalių galiojimo pabaigos.

6.8 Kliento sutikimas su Taisyklėmis yra galutinis abiejų Šalių susitarimas ir pakeičia visus ankstesnius rašytinius ir žodinius susitarimus, susijusius su šių Taisyklių dalyku.

6.9 Šioms Taisyklėms aiškinti taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

bottom of page