top of page
Privatumo politika (LT)

PRIVATUMO POLITIKA

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-09-01

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1 Mums rūpi Jūsų privatumas ir Jūsų asmens duomenų saugumas, todėl parengėme šią privatumo politiką (toliau – Privatumo politika), kurioje paaiškiname, kaip mes tvarkome bei saugome Jūsų asmens duomenis, kokias Jūsų teises užtikriname bei pateikiame kitą informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

1.2 Jūsų asmens duomenų valdytojas yra Povilas Godliauskas, veikiantis kaip psichologas bei koučingo specialistas ir teikiantis paslaugas pagal i. v. pažymėjimą Nr. 722072 (toliau – Valdytojas arba mes).

1.3 Šioje Privatumo politikoje naudojama sąvoka „asmens duomenys“ (toliau – Asmens duomenys) reiškia bet kokią informaciją arba informacijos rinkinį, pagal kuriuos mes galime tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę, pavyzdžiui, pagal Jūsų vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį ir t.t.

1.4 Tvarkydami Jūsų Asmens duomenis laikomės Bendrojo duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679 (ES) (toliau – BDAR) bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų.

1.5 Ši Privatumo politika taikoma kai Jūs lankotės interneto svetainėje https://www.coach.lt/ (toliau – Interneto svetainė), socialinių tinklų paskyrose Facebook ir LinkedIn (toliau – Socialinės paskyros), peržiūrite mūsų pateiktą informaciją, susisiekiate su mumis telefonu, el. komunikacijos kanalais kreipiatės į Valdytoją, siekdami pasinaudoti jo siūlomomis paslaugomis arba gaunate Valdytojo teikiamas paslaugas.

1.6 „Paslaugos“ šioje Privatumo politikoje reiškia Valdytojo teikiamas psichologines ir koučingo paslaugas, konsultacijas, mokymus ir t.t.

1.7 Interneto svetainėje gali būti nuorodų į išorines svetaines. Sekdami tokias nuorodas į bet kurią iš tokių svetainių, atkreipkite dėmesį, kad šios svetainės turi savo atskirą privatumo politiką ir kad ši Privatumo politika joms nėra taikoma. Prieš pateikdami savo Asmens duomenis šioms svetainėms ar naudodamiesi jų pasiūlymais, peržiūrėkite jų privatumo politikas.

1.8 Jei naudojatės Interneto svetaine, lankotės Socialinėse paskyrose, registruojatės paslaugomis, susisiekiate su mumis ir t.t., mes laikome, kad Jūs perskaitėte ir sutikote su Privatumo politikos sąlygomis ir joje nurodytais Asmens duomenų naudojimo tikslais, būdais bei tvarka. Jei nesutinkate su Privatumo politika, Jūs negalite naudotis Interneto svetaine, Socialinėmis paskyromis, užsisakinėti paslaugų ar naudotis jomis, taip pat kreiptis į mus kitais klausimais.

1.9 Ši Privatumo politika gali keistis, tad prašome Jūsų laikas nuo laiko apsilankyti Interneto svetainėje ir perskaityti ten skelbiamą naujausią Privatumo politikos versiją.

2. KOKIUS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS MES TVARKOME?

2.1 Mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis, gautus tokiais būdais:

2.1.1 Kai Jūs Asmens duomenis pateikiate mums, norėdami gauti paslaugas, informaciją apie paslaugas, sužinoti apie mūsų veiklą;

2.1.2 Kai mes surenkame Jūsų Asmens duomenis Jums naudojantis Interneto svetaine, Socialinėmis paskyromis, pavyzdžiui, Jūsų IP adresas, apsilankymo Interneto puslapyje istorija, pasirinkimai, atidarytos URL nuorodos ir pan.;

2.1.3 Kai Asmens duomenis mes gauname iš kitų asmenų, pavyzdžiui, kai informaciją gauname iš viešų registrų, valstybės ar vietos savivaldos institucijų ar įstaigų, kitų trečiųjų asmenų, pavyzdžiui, mokėjimo įstaigų, apie atliktus mokėjimus ir pan.;

2.1.4 Kai Jūsų asmens duomenis, Jūsų sutikimu, mums pateikia Jūsų artimieji ar pažįstami asmenys, taip pat kai Jūsų duomenis pateikia bendrovės (jūsų darbdaviai), pavyzdžiui, nurodo Jūsų kontaktus sutarties sudarymui, nurodo Jus kaip įgaliotą asmenį ir pan.

2.2Jūsų Asmens duomenis renkame, naudojame ir kitaip tvarkome, siekdami suteikti paslaugas, vykdyti mūsų sutartinius įsipareigojimus Jums, taip pat siekdami mūsų ar trečiųjų šalių teisėto intereso, vykdydami teisės aktų nurodymus ar pareigas.

2.3 Teikdami Asmens duomenis mums, Jūs atsakote už šių Asmens duomenų teisingumą, išsamumą, aktualumą. Kai teikiate Asmens duomenis apie kitus asmenis (pavyzdžiui, savo darbuotojus) Jūs atsakote už tokio asmens duomenų teisingumą, išsamumą ir aktualumą, taip pat už tokio asmens sutikimą, kad jo Asmens duomenys būtų pateikti mums. Esant poreikiui (pavyzdžiui, toks asmuo teiraujasi mūsų apie jo Asmens duomenų gavimą), mes nurodysime Jus kaip tokių duomenų teikėją.

2.4 Asmens duomenis galime tvarkyti ir kitais tikslais, apie tai informuodami Jus ir, jei reikalinga, gaudami Jūsų sutikimą.

2.5 Jūsų Asmens duomenis tvarkome tokiomis sąlygomis:

Jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis, kai duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu.

2.6 Taikomų teisės aktų numatyta apimtimi, greta Jūsų pateiktos informacijos, mūsų automatiškai surinktų Asmens duomenų, Jums naudojantis Interneto svetaine, kitais skaitmeniniais kanalais mes taip pat galime gauti informaciją apie Jus iš kitų šaltinių, pvz., viešai prieinamų registrų, duomenų bazių, partnerių, kitų trečiųjų šalių.

2.7 Jūs turite teisę keisti ir atnaujinti mums pateiktą savo informaciją. Kai kuriais atvejais (pavyzdžiui, teikiant Jums paslaugas ir pan.) mums būtina turėti tikslią naujausią su Jumis susijusią informaciją, reikalingą kokybiškam paslaugų teikimui, todėl Jūsų galime paprašyti periodiškai patvirtinti, kad mūsų turima informacija apie Jus yra teisinga.

3. KAIP NAUDOJAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS IR KOKIŲ PRINCIPŲ LAIKOMĖS?

3.1 Mes renkame ir tvarkome tik tokius Asmens duomenis, kurių reikia, kad galėtume pasiekti tikslus, dėl kurių jie yra renkami. Nerenkame ir nesaugome Asmens duomenų, kurie būtų nesusiję mūsų veiklos vykdymu ir mūsų paslaugų ar pasiūlymų Jums teikimu.

3.2 Tvarkydami Jūsų Asmens duomenis mes:

3.2.1 Laikomės galiojančių ir taikomų teisės aktų, tame tarpe ir BDAR, reikalavimų;

3.2.2 Tvarkome Jūsų Asmens duomenis teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;

3.3.3 Renkame Jūsų Asmens duomenis nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir netvarkome su tais tikslais nesuderinamu būdu, išskyrus tiek, kiek tai leidžia teisės aktai;

3.3.4 Imamės visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad Asmens duomenys, kurie nėra tikslūs ar išsamūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisomi, papildomi, sustabdomas jų tvarkymas arba sunaikinami;

3.3.5 Laikome juos tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Asmens duomenys yra tvarkomi;

3.3.6 Neteikiame Asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešinsime jų, išskyrus atvejus, nurodytus Privatumo politikoje ar taikytinuose teisės aktuose;

3.3.7 Užtikriname, kad Jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi tokiu būdu, kad, taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones, būtų užtikrintas tinkamas Asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

 

4. KAM PERDUODAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

4.1 Mes perduosime Jūsų Asmens duomenis tik taip, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje.

4.2 Socialiniuose tinkluose paskelbtą informaciją gali peržiūrėti kiti Socialinių paskyrų lankytojai. Mes taip pat pasiliekame teisę pateikti informaciją apie Jus, jei to reikalaujama pagal įstatymą, ar jei to reikalauja teisėsaugos, baudžiamojo persekiojimo institucijos ar kitos institucijos, turinčios teisę duoti privalomus nurodymus dėl informacijos pateikimo.

4.3 Jūsų Asmens duomenis mes galime perduoti:

4.3.1 Mūsų partneriams ar konsultantams pavyzdžiui, auditoriams, advokatams, mokesčių konsultantams ir pan., taip pat mūsų pasitelktiems Asmens duomenų tvarkytojams, pavyzdžiui, papildomų paslaugų teikėjams, IT bendrovėms, reklamos ir marketingo paslaugas teikiančioms bendrovėms, buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančioms bendrovėms ir pan. Iš duomenų tvarkytojų mes reikalaujame, kad jie Asmens duomenis saugotų, juos tvarkytų ir su jais elgtųsi taip pat atsakingai kaip ir mes ir tik pagal mūsų nurodymus. Esame pasitelkę tokius partnerius ir duomenų tvarkytojus:

4.3.2 Buhalterinės apskaitos programų teikėjas - UAB „CFlow“ (Lietuva).

4.3.3 Kad galėtume skelbti Jūsų turinį Socialinių tinklų paskyrose, teikiame duomenis šiems socialinių tinklų platformų operatoriams:

4.3.3.1 Facebook Ireland Ltd. (Airija) ir Facebook, Inc. (JAV) (duomenys saugiai perduodami paslaugų teikėjui pasirašant Europos Komisijas patvirtintas ES standartines sutarčių sąlygas duomenų perdavimui už Europos ekonominės erdvės ribų);

4.3.3.2 Ireland Unlimited Company (Airija) ir LinkedIn Corporation (JAV) (duomenys saugiai perduodami paslaugų teikėjui pasirašant Europos Komisijas patvirtintas ES standartines sutarčių sąlygas duomenų perdavimui už Europos ekonominės erdvės ribų).

4.3.4 IT sprendimai, IT saugumo priežiūra ir techninės paslaugos:

4.3.4.1 Wix.com, Inc. (JAV) (duomenys saugiai perduodami paslaugų teikėjui pasirašant Europos Komisijas patvirtintas ES standartines sutarčių sąlygas duomenų perdavimui už Europos ekonominės erdvės ribų);

4.3.4.2 Wix.com, Ltd. (Izraelis) (Izraelis Europos Komisijos pripažįstamas saugia valstybe asmens duomenų apsaugos prasme);

4.3.4.3 Google, Inc. (JAV) (duomenys saugiai perduodami paslaugų teikėjui pasirašant Europos Komisijas patvirtintas ES standartines sutarčių sąlygas duomenų perdavimui už Europos ekonominės erdvės ribų);

4.3.4.4 Google Ireland Limited (Airija).

4.3.5 Hostingo, serverio paslaugų teikėjai:

4.3.5.1 UAB „Interneto vizija“ (Lietuva);

4.3.5.2 Wix.com, Inc. (JAV) (duomenys saugiai perduodami paslaugų teikėjui pasirašant Europos Komisijas patvirtintas ES standartines sutarčių sąlygas duomenų perdavimui už Europos ekonominės erdvės ribų);

4.3.5.3 Wix.com, Ltd. (Izraelis) (Izraelis Europos Komisijos pripažįstamas saugia valstybe asmens duomenų apsaugos prasme).

4.3.6 Valstybės ar vietos savivaldos įstaigoms ir institucijoms, teisėsaugos ir ikiteisminio tyrimo institucijoms, teismams ir kitoms ginčus nagrinėjančioms institucijoms, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų pavestas funkcijas, pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką. Šiems subjektams teikiame įstatymų nustatytą ar pačių subjektų nurodytą privalomą teikti informaciją;

4.3.7 Valdytojo kvalifikaciją akredituojančioms asociacijoms ir / arba įstaigoms.

4.3.8 Kitoms trečiosioms šalims, pavyzdžiui, mokėjimų įstaigoms ir pan.

4.3.9 Jeigu prireiktų – bendrovėms, kurios vykdytų su mumis jungtinę veiklą ar bendradarbiautų kita forma, taip pat mūsų įsteigtoms bendrovėms.

4.4 Paprastai Asmens duomenis mes tvarkome Europos Ekonominėje erdvėje (toliau – EEE), tačiau kai kuriais atvejais Jūsų Asmens duomenys gali būti perduodami ir už EEE ribų. Jūsų Asmens duomenys už EEE ribų yra perduodami tik esat šioms sąlygoms:

4.4.1 Duomenys perduodami tik mūsų patikimiems partneriams, užtikrinantiems mūsų paslaugų Jums teikimą;

4.4.2 Su tokiais partneriais yra pasirašytos duomenų tvarkymo ar teikimo sutartys, kuriomis jie užtikrina Jūsų Asmens duomenų saugumą;

4.4.3 Buvo gautas specialus Lietuvos Respublikos Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos leidimas vykdyti tokį perdavimą;

4.4.4 Europos Sąjungos Komisija yra priėmusi sprendimą dėl valstybės, kurioje yra įsisteigęs mūsų partneris, tinkamumo, t. y. yra užtikrinamas tinkamo lygio saugumas; arba

4.4.5 Jūs davėte sutikimą dėl Jūsų Asmens duomenų perdavimo už Europos ekonominės erdvės ribų.

 

5. KOKIAS TEISES JŪS TURITE?

5.1 Jūs, kaip duomenų subjektas, turite tokias su Jūsų Asmens duomenimis susijusias teises:

5.1.1 Žinoti (būti informuotas) apie savo Asmens duomenų tvarkymą (teisė žinoti);

5.1.2 Susipažinti su savo Asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);

5.1.3 Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į Asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius Jūsų Asmens duomenis (teisė ištaisyti);

5.1.4 Reikalauti sunaikinti Jūsų Asmens duomenis arba sustabdyti Jūsų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);

5.1.5 Reikalauti, kad mes apribotume Asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);

5.1.6 Teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti). Ši teisė bus įgyvendinama tik tuo atveju, jei egzistuoja jos įgyvendinimo pagrindai ir tinkamos techninės priemonės, užtikrinančios, kad perkeliant prašomus Asmens duomenis kitų asmenų duomenims nebus sukeltas saugumo pažeidimo pavojus;

5.1.7 Nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai mes Asmens duomenis tvarkome teisėto Bendrovės ar trečiosios šalies intereso pagrindu, įskaitant profiliavimą. Jums paprieštaravus, mes Jūsų Asmens duomenis toliau galėsime tvarkyti tik dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus;

5.1.8 Atšaukti duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis automatizuotu, įskaitant profiliavimą, tvarkymo būdu arba tam prieštarauti.

5.2 Mes galime atsisakyti įgyvendinti aukščiau išvardintas Jūsų teises, išskyrus tuo atveju, kai Asmens duomenys tvarkomi Jūsų sutikimu, kai Jūsų prašymo mums leidžia netenkinti BDAR nuostatos, ar, kai, įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto, mūsų ir kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

5.3 Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Jūs galite pateikti mums raštu el. paštu info@coach.lt. Teikiant tokį prašymą, tam, kad geriau suprastume Jūsų prašymo turinį, galime paprašyti užpildyti reikiamas formas, taip pat pateikti asmens dokumentą ar kitą informaciją, kuri mums padės įsitikinti Jūsų tapatybe. Pateikus prašymą el. paštu, atsižvelgiant į jo turinį, mes galime paprašyti atvykti pas mus ar pateikti prašymą raštu.

5.4 Mes, gavę Jūsų prašymą ar nurodymą dėl Asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateiksime atsakymą bei atliksime prašyme nurodytus veiksmus arba informuosime, kodėl atsisakome juos atlikti. Prireikus, nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar 2 mėnesius, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo dienos mes informuosime Jus apie tokį pratęsimą.

5.5 Jei Jums paprašius Asmens duomenys yra ištrinami, mes saugosime tik informacijos kopijas, kurios yra būtinos siekiant apsaugoti mūsų ir kitų asmenų teisėtus interesus, laikytis valstybės institucijų įpareigojimų, spręsti ginčus, atpažinti trikdžius arba laikytis bet kokių susitarimų, kuriuos esate sudarę su mumis.

 

6. KAIP MES SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

6.1 Jūsų Asmens duomenys tvarkomi atsakingai, saugiai ir yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotume visą informaciją, kurią renkame mūsų paslaugų teikimo tikslais nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Asmens duomenų saugumo priemonės nustatomos atsižvelgiant į rizikas, kurios kyla tvarkant asmens duomenis.

7. KAIP MES NAUDOJAME SLAPUKUS IR KITAS SEKIMO TECHNOLOGIJAS?

7.1 Slapukai yra mažos rinkmenos, išsaugomos Interneto svetainės lankytojų įrenginio naršyklėje, kai Jūs naršote interneto svetainėse. Kitos technologijos, įskaitant duomenis, kuriuos saugome Jūsų naršyklėje ar įrenginyje, su Jūsų įrenginiu susijusius identifikatorius ir kitą programinę įrangą, gali būti naudojamos panašiais tikslais. Slapukai naudojami plačiai, kad svetainės veiktų arba veiktų geriau ir veiksmingiau. Šioje politikoje visos minėtos technologijos vadinamos „slapukais“.

7.2 Mes naudojame slapukus informacijos srautų ir vartotojų elgesio analizei, pasitikėjimui skatinti bei saugumui užtikrinti, taip pat siekdami užtikrinti Interneto svetainės tinkamą veikimą, jos tobulinimą, Jūsų pasirinktų nustatymų įsiminimą, siekdami personalizuoti Jums rodomą turinį, susieti Interneto svetainę su Socialinėmis paskyromis.

7.3 Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterio ar į kito įrenginio naršyklę būtų įrašomi slapukai, galite pažymėti apie tai sutikimo dėl slapukų juostoje, pakeisti naudojamos naršyklės nustatymus ir išjungti slapukus (visus iš karto ar po vieną, ar grupėmis). Jei norite slapukų atsisakyti savo mobiliajame įrenginyje, Jūs turite sekti šiam įrenginiui skirtas oficialias instrukcijas. Atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų atsisakymas gali sulėtinti naršymo spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Išsamesnė informacija pateikta adresu http://www.AllAboutCookies.org arba https://www.google.com/privacy_ads.html.

7.4 Trečiųjų šalių slapukų naudojimą su reklama susijusiais tikslais galite išjungti apsilankę „Network Advertising“ išjungimo puslapyje adresu http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

7.5 Mes galime naudoti privalomus slapukus, kurie būtini Interneto svetainės veikimui užtikrinti, analitinius slapukus, funkcinius slapukus, kurie skirti analizuoti Interneto svetainės lankymą, įsiminti vartotojų pageidavimus ir pritaikyti juos Interneto svetainei, kad mes galėtume suteikti patobulintas funkcijas, našumo slapukus, trečiųjų asmenų slapukus, kuriuos naudoja trečiosios šalys, reklamos slapukus, kurie skirti rodyti Jums personalizuotą ir bendrą reklamą.

7.6 Mes naudojame „Google Analytics“, „Google Inc“ teikiamą internetinės analizės paslaugą, kuri leidžia analizuoti, kaip naudojatės Interneto svetaine, sudaryti šia analize paremtas ataskaitas, planuoti bei prognozuoti Interneto svetainės ir paslaugų veiklą. „Google Analytics“ surinkti duomenys, paprastai perduodami ir saugomi „Google Inc“ serveryje JAV. Interneto svetainėje esame įdiegę IP anonimiškumą, kad ES valstybėse narėse bei kitose Europos ekonominės erdvės susitarimą pasirašiusiose šalyse „Google Inc“ slėptų Jūsų IP adresą. Jūs galite pakeisti savo naršyklės nustatymus ir taip neleisti „Google Analytics“ analizuoti informacijos. Tokiu atveju Jums bus įrašytas atsisakymo slapukas. Tačiau jei ištrinsite visus slapukus, atsisakymo slapukas taip pat gali būti ištrintas. Taip pat galite neleisti „Google“ fiksuoti duomenų, sukurtų slapuku ir paremtu tuo, kaip naudojatės Interneto svetaine bei tvarkyti tokius duomenis atsisiųsdami ir įdiegdami naršyklės papildinį iš https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

7.7 Interneto svetainėje naudojami slapukai:

8. SUSISIEKITE SU VALDYTOJU

8.1 Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos Jums iškiltų klausimų, prašome kreiptis:

El. paštu: p.godliauskas@gmail.com;

Telefonu: +370 610 16160.

8.2 Jei norite pateikti skundą dėl atlikto Asmens duomenų tvarkymo, pateikite jį mums raštu, nurodydami kuo daugiau informacijos. Mes bendradarbiausime su Jumis ir stengsimės nedelsiant išspręsti visus klausimus.

8.3 Jei manote, kad vadovaujantis BDAR, Jūsų teisės buvo pažeistos, galite pateikti skundą mūsų priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, daugiau informacijos ir kontaktinius duomenis rasite inspekcijos svetainėje (https://vdai.lrv.lt/). Mes siekiame operatyviai ir taikiai išspręsti visus ginčus, tad visų pirma kviečiame kreiptis į mus.

 

9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9.1 Mes galime keisti šią Privatumo politiką. Apie pakeitimus pranešime Interneto svetainėje, patalpindami atnaujintą Privatumo politiką, ar kitais įprastais komunikacijos būdais. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo atnaujinimo datos, nurodytos Privatumo politikoje, nebent būtų nurodytas kitas įsigaliojimo terminas.

9.2 Jei Jūs po Privatumo politikos sąlygų pakeitimo ir toliau naudojatės Interneto svetaine, užsakote prekes iš mūsų, naudojatės mūsų Socialinėmis paskyromis, susisiekiate su mumis laikoma, kad Jūs sutikote su pakeistomis Privatumo politikos sąlygomis.

PRIVACY POLICY

Privatumo politika (EN)

Date of last revision: 1 SEP 2023

1. GENERAL PROVISIONS

1.1 We care about your privacy and your personal data safety, therefore we prepared this privacy policy (henceforth the ‘Privacy Policy’) that explains how we process and store your personal data and what rights we guarantee and includes other information about the processing of your personal data.

1.2 Our personal data processor is Povilas Godliauskas, acting as a psychologist and a coach and providing services under individual activity certificate No. 722072 (henceforth the ‘Processor’ or ‘we’).

1.3 The term ‘personal data’ (henceforth the ‘Personal data’) used in this Privacy Policy is any piece or set of information that can be used by us to directly or indirectly identify you, such as your name, surname, email address, telephone number, etc.

1.4 We process your Personal Data according to the General Data Protection Regulation No. 2016/679 (EU) (henceforth ‘GDPR’) and the requirements of the law of the Republic of Lithuania and control authorities.

1.5 This Privacy Policy applies when you visit the website https://www.coach.lt/ (henceforth the ‘Website’) and Facebook and LinkedIn social networks accounts (henceforth the ‘Social accounts’), view our provided information, contact us via telephone, contact the Processor via electronic communication channels in order to obtain the services they offer, or use the services provided by the Processor.

1.6 For the purposes of this Privacy Policy, ‘Services’ are the psychological and coaching services, counseling sessions, training, etc., provided by the Processor.

1.7 The Website may contain links to other websites. When following these links to any of the websites, bear in mind that the websites have their own privacy policies and this Privacy Policy does not apply to these websites. Before submitting your Personal data to these websites or accepting their offers, read their privacy policies.

1.8 If you use the Website, visit Social accounts, register for services, contact us, etc., we consider that you have read and agree to the terms of the Privacy Policy and the purposes, methods, and procedures for the use of Personal Data set out therein. If you do not agree with the Privacy Policy, you may not use the Website, Social accounts, order or use the services, or contact us regarding any other matter.

1.9 This Privacy Policy may change from time to time, so please visit the Website occasionally and read the newest published version of the Privacy Policy.

 

2. YOUR PERSONAL DATA THAT WE PROCESS

2.1 We process your Personal data obtained in the following ways:

2.1.1 When you provide your Personal data to us in order to receive services or information about services, or to learn about our business;

2.1.2 When you use the Website and Social accounts, we collect your Personal data, such as your IP address, history of visits to the Website, preferences, followed URL links, etc.;

2.1.3 When we receive Personal data from other parties, for example, public registers, state or local government institutions or bodies, other third parties, such as payment institutions regarding payments made, etc.;

2.1.4 When your Personal data is provided to us by your relatives or acquaintances with your consent, as well as when your data is provided by companies (your employers), for example, when they provide your contact details for the conclusion of the contract, refers you as an authorized person, etc.

2.2 We collect, use, and otherwise process your Personal Data in order to provide services, fulfill our contractual obligations to you, and act in our or third parties' legitimate interests following the law or our obligations.

2.3 By providing Personal data to us, you are responsible for the accuracy, completeness, and relevance of this Personal data. By providing Personal data of other persons (such as your employees), you are responsible for the accuracy, completeness, and relevance of such Personal data, as well as for the person’s consent for the disclosure of their Personal data to us. If necessary (for example, if the person inquires us about their Personal data that we received), we will identify you as the provider of such data.

2.4 We may also process Personal data for other purposes, in which case we will inform you and, if necessary, obtain your consent.

2.5 We process your Personal data under the following conditions:

You have the right to refuse or revoke your consent at any time if data are processed on the basis of consent.

2.6 To the extent permitted by applicable law, in addition to the information you provide and the Personal data we automatically collect when you use the Website or other digital channels, we may also receive information about you from other sources, such as publicly available registers, databases, partners, and other third parties.

2.7 You have the right to modify and update your information provided to us. In certain cases (for example, when providing services to you, etc.) we need your accurate and updated information to be able to provide quality services, and therefore we may ask from time to time that you verify that the information we have about you is correct.

 

3. OUR USE OF YOUR PERSONAL DATA AND THE PRINCIPLES WE FOLLOW

3.1 We collect and process only Personal data that is necessary to fulfill the purposes for which the data are collected. We do not collect or store Personal data unrelated to our activities and our services or offers provided.

3.2 We process your Personal data:

3.2.1 According to valid and applicable legislation, including the GDPR;

3.2.2 In a lawful, fair, and transparent manner;

3.2.3 We collect your Personal data for indicated, clearly defined, and lawful purposes and do not process the data in any way incompatible with these purposes, except to the extent permitted by law;

3.2.4 We take every reasonable step to ensure that Personal data that are inaccurate or comprehensive, having regard to the purposes for which they are processed, are immediately rectified, supplemented, destroyed or their processing is terminated;

3.2.5 We store Personal data in such a form that your identity can be revealed for no longer than is necessary for the purposes for which Personal data is processed;

3.2.6 We do not provide or disclose Personal data to third parties except as indicated in the Privacy Policy or applicable legislation;

3.2.7 We ensure that your Personal data is processed in such a way as to ensure the appropriate security of Personal data through appropriate technical or organizational measures, including protection against unauthorized or unlawful processing of data and unintentional loss, destruction or damage.

 

4. TO WHOM DO WE TRANSFER YOUR PERSONAL DATA?

4.1 We will transfer your Personal data only as indicated in this Privacy Policy.

4.2 Information published on social networks is visible only to other visitors of Social accounts. We also reserve the right to provide information about you if required by law or law enforcement agencies, prosecuting authorities, or other institutions with the authority to give binding instructions regarding the provision of information.

4.3 We may transfer your Personal data to:

4.3.1 Our partners or consultants, such as auditors, lawyers, tax consultants, etc., as well as our Personal data processors, such as additional service providers, IT companies, advertising and marketing companies, accounting companies, etc. We require data processors to store, process, and handle Personal data with the same responsibility as we do and only as instructed by us. We use the services of these partners and data processors:

4.3.2 Accounting software provider – UAB CFlow (Lithuania).

4.3.3 To be able to publish your content on Social accounts, we provide data to the following operators of social network platforms:

4.3.3.1 Facebook Ireland Ltd. (Ireland) and Facebook, Inc. (USA) (data is securely transferred to the service provider by signing the standard EU contractual clauses approved by the European Commission for data transfers outside of the European Economic Area);

4.3.3.2 LinkedIn Ireland Unlimited Company (Ireland) and LinkedIn Corporation (USA) (data is securely transferred to the service provider by signing the standard EU contractual clauses approved by the European Commission for data transfers outside of the European Economic Area).

4.3.4 IT solutions, IT security maintenance, and technical services:

4.3.4.1 Wix.com, Inc. (USA) (data is securely transferred to the service provider by signing the standard EU contractual clauses approved by the European Commission for data transfers outside of the European Economic Area);

4.3.4.2 Wix.com, Ltd. (Israel) (the European Commission recognizes Israel as a safe country in terms of personal data protection);

4.3.4.3 Google, Inc. (USA) (data is securely transferred to the service provider by signing the standard EU contractual clauses approved by the European Commission for data transfers outside of the European Economic Area);

4.3.4.4 Google Ireland Limited (Ireland).

4.3.5 Hosting and server service providers:

4.3.5.1 UAB Interneto vizija (Lithuania);

4.3.5.2 Wix.com, Inc. (JAV) (data is securely transferred to the service provider by signing the standard EU contractual clauses approved by the European Commission for data transfers outside of the European Economic Area);

4.3.5.3 Wix.com, Ltd. (Israel) (the European Commission recognizes Israel as a safe country in terms of personal data protection).

4.3.6 State or local government institutions and establishments, law enforcement and pre-trial investigation agencies, courts, and other dispute resolution institutions, other persons performing functions assigned by law according to the legislation of the Republic of Lithuania. We provide these entities with mandatory information required by law or specified by the entities themselves;

4.3.7 Associations and/or institutions accrediting the Processor’s qualification.

4.3.8 Other third parties, such as payment institutions, etc.

4.3.9 If necessary, data could be transferred to companies involved in joint activities or cooperating with us in other manner, as well as companies that we may establish.

4.4 We usually process Personal data in the European Economic Area (EEA), but in some cases your Personal data may be transferred outside the EEA. Your Personal Data will only be transferred outside the EEA under these conditions:

4.4.1 Data is transferred to our trusted partners who help to ensure our service provision to you;

4.4.2 Agreements on data processing or provision have been signed with these partners, by which the partners guarantee the safety of your Personal data;

4.4.3 The State Data Protection Inspectorate of the Republic of Lithuania has issued a special permission to perform such transfer;

4.4.4 The European Commission has decided on the suitability of the country in which our partner is established, that is, an adequate level of security is ensured; or

4.4.5 You gave permission to transfer your Personal data outside the European Economic Area.

 

5. YOUR RIGHTS

5.1 As a data subject, you have the following rights pertaining to your Personal data:

5.1.1 To know (to be informed) about the processing of your Personal data (the right to know);

5.1.2 To access your Personal data and to know how they are processed (the right of access);

5.1.3 To require to rectify or, depending on Personal data processing purposes, supplement your incomplete Personal data (the right to rectification);

5.1.4 To require to destroy your Personal data or terminate their use (excluding storing) (the right to erasure and the ‘right to be forgotten’);

5.1.5 To require to restrict Personal data processing under one of the legal reasons (the right to restriction);

5.1.6 The right to transfer data (the right to portability). This right shall be exercised only if there is a basis for exercising it and appropriate technical measures are in place to ensure that the transfer of the requested Personal data does not pose a risk of security breach to the data of other persons;

5.1.7 To object to the processing of your Personal data when we process Personal data for the legal interest of the company or a third party, including profiling. If you object, we will only be able to further process your Personal data for compelling legitimate reasons that take precedence over your interests, rights, and freedoms, or to make, enforce, or defend legal claims;

5.1.8 Revoke your consent of or object to the processing of Personal data by automated means, including profiling.

5.2 We may refuse to exercise your rights listed above, except when Personal data is processed with your consent, when the provisions of GDPR allow us to disregard your request, or when, in cases required by law, it is necessary to prevent, investigate, and identify crimes or breaches of official or professional ethics and to protect the rights and freedoms of the data subject, us, and others.

5.3 You can send any written request or instruction regarding the processing of Personal data to us by email at info@coach.lt. When such request is made, we may ask you to complete the necessary forms to better understand the content of your request and provide a personal document or other information that would help us verify your identity. If the request is made by email, we may ask you to come to our location or make a written request depending on its content.

5.4 Upon receival of your request or instruction regarding the processing of Personal data, we will provide a response and perform the actions specified in the request or inform you of the reason for our refusal to perform them no later than within 1 month from the date that the request was made. If necessary, the indicated period may be extended by 2 months, depending on the complexity and number of requests. In such case, we will notify you of such an extension within 1 month of receiving the request.

5.5 If Personal data is deleted upon your request, we will store only the information copies that are needed to protect our and other persons’ legal interests, comply with the obligations to state institutions, resolve disputes, identify failures, or fulfill any agreements between you and us.

 

6. HOW WE PROTECT YOUR PERSONAL DATA

6.1 Your Personal Data is processed responsibly and securely and is protected from loss, unauthorized use, and modifications. We have implemented physical and technical measures to protect all information we collect for the purposes of providing our services from accidental or unlawful destruction, damage, modification, loss, disclosure, or any other type of unlawful handling. The security measures for Personal data are determined by evaluating the risks that arise when processing Personal data.

 

7. OUR USE OF COOKIES AND OTHER TRACKING TECHNOLOGIES

7.1 Cookies are small files stored in the browser of a website visitor’s device when browsing websites. Other technologies, including data that we store on your browser or device, identifiers associated with your device, and other software, may be used for similar purposes. Cookies are widely used to make websites operational or to improve their performance. For the purposes of this Privacy Policy, all of these technologies are called ‘cookies’.

7.2 We use cookies to analyze the flow of information and user behavior, promote trust and ensure security, and ensure the proper functioning of the Website, improve it, remember your chosen settings, personalize the content displayed to you, and link the Website to Social accounts.

7.3 You may choose to accept or reject cookies. If you do not allow for cookies to be stored on the browser of your computer or other device, you can indicate this on the cookie consent bar or change the settings of the browser you are using and disable cookies (all of them at once, one by one or in groups). To opt out of cookies on your mobile device, follow the official instructions for that device. Please note that in some cases, refusing cookies may slow down browsing speed, limit the functioning of certain website functions or block the access to the website. See more details at http://www.AllAboutCookies.org or https://www.google.com/privacy_ads.html.

7.4 You may disable third-party cookie use for advertising in the Network Advertising disabling page at http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

7.5 We may use mandatory cookies that are necessary for the operation of the Website; analytics cookies; functional cookies to analyze Website visiting data, memorize user preferences, and adapt them to the Website to be able to provide enhanced features; performance cookies; third-party cookies that are used by third-parties; advertising cookies to display personalized and general ads to you.

7.6 We use Google Analytics, a web analysis service provided by Google Inc. that allows to analyze your use of the Website, generate reports based on this analysis, plan and predict the activities of the Website and services. Data collected by Google Analytics are usually transferred to and stored in a Google server in the USA. We are anonymizing IPs in our Website so that Google Inc. would hide your IP address in EU member states and other countries that have signed the European Economic Area agreement. You may change your browser settings and prohibit Google Analytics to analyze information. In such case, an opt-out cookie may be saved. However, if you delete all cookies, the opt-out cookie may also be deleted. By downloading and installing the browser add-on from https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en, you may also prohibit Google to capture data created by a cookie and based on your use of the Website and to process these data.

7.7 The cookies used in the Website:

8. CONTACT THE PROCESSOR

8.1 If you have any questions regarding the information in this Privacy Policy, please contact us:

By email: p.godliauskas@gmail.com;

By phone: +370 610 16160.

8.2 If you wish to make a complaint about the processing of Personal data, please make the complaint to us in writing, providing as much information as possible. We will work together with you and try to resolve any issues immediately.

8.3 If you believe that your rights have been violated under GDPR, you can submit a complaint to our supervisory authority – the State Data Protection Inspectorate; for more information and contact details, please visit the Inspectorate’s website (https://vdai.lrv.lt/). We try to resolve all disputes promptly and friendly, so we encourage you to contact us first.

 

9. FINAL PROVISIONS

9.1 We may change this Privacy Policy. The changes will be announced in the Website by publication of an updated Privacy Policy or by other ordinary means of communication. Additions to of changes of the Privacy Policy come into force on the date of the update indicated in the Privacy Policy, unless another term of enforcement is declared.

9.2 If you continue to use the Website after the change of the terms of the Privacy Policy, order goods from us, use our Social accounts, or contact us, it is considered that you have agreed to the changed terms of the Privacy Policy.

bottom of page